Pomiary elektryczne Częstochowa

Pełen wymiar pomiarów elektrycznych to specjalność naszej firmy. Bez względu na to czy szukają Państwo realizacji takich usług rocznej czy w odstępie kilkuletnim – jesteśmy do dyspozycji, wraz z zespołem wykwalifikowanych specjalistów znających temat dogłębnie, co przekłada się na wysoką jakość realizowanej usługi.

Pomiary elektryczne Częstochowa – dlaczego warto je zlecić właśnie nam?

Instalacja elektryczna oddana do eksploatacji w pewnych przedziałach czasu wymaga ponownej kontroli poprawności jej funkcjonowania. Sprawdzenie eksploatacyjne (okresowe) obejmuje swoim zakresem szczegółowe badanie instalacyjne bez jej całkowitego demontażu. W głównej mierze badanie to sprowadza się do sprawdzenia działania zabezpieczeń chroniących przed skutkami negatywnego oddziaływania prądu. Próby te przeprowadza się, aby zapewnić:

  • bezpieczeństwo osób i zwierząt domowych przed skutkami porażenia elektrycznego
    i oparzenia;
  • ochronę mienia przed uszkodzeniem spowodowanym pożarem lub ciepłem powstałym na skutek uszkodzenia instalacji;
  • pewność, że instalacja nie jest uszkodzona lub obniżenie jej parametrów nie wpłynie na pogorszenie bezpieczeństwa;
  • identyfikację wad instalacji i odchyleń od wymagań niniejszej normy, które mogą spowodować niebezpieczeństwo.

Zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414); obiekty budowlane powinny być poddawane przez właściciela lub zarządcę co najmniej raz na 5 lat okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. Kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Dla obiektów o szczególnym przeznaczeniu zaleca się inne czasookresy kontroli instalacji i urządzeń elektrycznych. W nich również jesteśmy niekwestionowanymi specjalistami, o czym przekonało się już szerokie grono Klientów powierzających to zadanie w nasze ręce.

Zakres badań eksploatacyjnych szczegółowo został opisany w dokumentacji normalizującej PN-HD 60364-6:2008. W ramach prób i pomiarów należy:

a) sprawdzić ciągłość przewodów,
b) zmierzyć rezystancję izolacji instalacji elektrycznej,
c) sprawdzić ochronę za pomocą SELV, PELV lub separacji elektrycznej,
d) zmierzyć rezystancję/impedancję podłóg i ścian,
e) sprawdzić samoczynne wyłączanie zasilania,
f) sprawdzić ochronę uzupełniającą,
g) sprawdzić biegunowość,
h) sprawdzić kolejność faz,
i) wykonać próby funkcjonalne i operacyjne,
j) sprawdzić spadek napięcia.

Oferta firmy Enibe obejmuje:

– wykonanie projektów budowlanych, wykonawczych, montażowych w zakresie instalacji i sieci elektrycznych,

– wykonywanie projektów i obliczeń instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego,

– pełnienie funkcji kierownika robót lub prac w zakresie instalacji lub sieci elektrycznych,

– pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji lub sieci elektrycznych,

– wykonywanie pomiarów odbiorczych, okresowych, poremontowych urządzeń i instalacji elektrycznych.

Oczywiście w ramach realizowanych przez nas pomiarów i przeglądów niezmiennie dbamy o sporządzanie stosownej dokumentacji. Zlecając nam to zadania mają Państwo zagwarantowany pełen profesjonalizm i obiektywne podejście do pobieranych pomiarów. To przekłada się na rzetelność wyników i ich efektywne przełożenie w praktyce. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek dodatkowe pytania, bądź wątpliwości wobec realizowanych przez nas usług – zapraszamy do kontaktu!